1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios internetinės pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) nustato Pardavėjo Baldų natos ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens), perkančio prekes internetinėje parduotuvėje (toliau Internetinė parduotuvė) www.baldunatos.lt, tarpusavio teises ir pareigas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu susijusias sąlygas.
1.2. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis prieš pradėdamas naudotis šios Internetinės parduotuvės paslaugomis ir kiekvieno užsakymo pateikimo metu patvirtinti, kad su jomis sutinka. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.4. Šios Taisyklės kartu su Pirkėjo patvirtintu užsakymu tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartimi, kuri yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių užsakymą, susipažinęs su Taisyklėmis jį patvirtina ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.5. Šia pirkimo - pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą kainą.
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjo užsakymui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojusios Taisyklių nuostatos.
1.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jų papildymais ir pakeitimais, jis turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praras teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.8. Elektroninėje parduotuvėje „baldunatos.lt“ turi teisę pirkti tik:

1.8.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

1.8.2. juridiniai asmenys;

1.8.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

1.9. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „baldunatos.lt“.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas prekes tinkamam užsakymo įvykdymui Pirkėjas įpareigojamas pateikti teisingus duomenis: vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingos informacijos pateikimą.

2.2. Visai informacijai, susijusiai su asmens duomenimis, įvestai registracijos metu „baldunatos.lt“ interneto svetainėje, yra taikoma Pardavėjo Asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai bus įpareigota padaryti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais kontaktais (elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu) būtų siunčiama informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles užsakymo formavimo metu, sutinka, jog jo pateikti duomenys būtų tvarkomi šioje internetinėje parduotuvėje Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus išvardintus partnerius, arba kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.


2.6. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ar registruojantis ir reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs įstatymais nustatytas dokumentų saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.


2.7. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų prie internetinės parduotuvės. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis, iki informavimo apie situaciją momento, ir laiko, kad veiksmus internetinėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.


2.8. Pirkėjas turi teisę bet kada nevaržomai keisti registracijos formoje esančius duomenis. Panaikinti Pirkėjo registracijos duomenis gali Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo prašymą. Pasikeitus asmens duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.

 

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1 Prekių užsakymas internetu ir nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtinęs atitinkamame langelyje, patvirtina užsakymą, pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“ ir jo nurodytu telefonu, arba elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas yra laikoma kaip šių Taisyklių patvirtinimas ir sutikimas panaudoti Pirkėjo asmens duomenis, skirtus užsakymui realizuoti.

3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nuotoliniu būdu, laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas ir kai Pirkėjas apmoka elektroniniu paštu gautą sąskaitą. Apmokėjimo įvykdymas laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su parduotuvės Taisyklėmis.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas perka prekes elektroninėje parduotuvėje „baldunatosi.lt“ vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su „baldunatos.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Plačiau skaityti čia - https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.228-10# 

4.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta  arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, prekė nebuvo naudojama, prekė yra pilnos komplektacijos, nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Registruotas Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo registracijos duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda savo registracijos duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, naudodamasis ryšio priemonėmis, nurodytomis skiltyje „Kontaktai“.

5.3. Jei pasikeičia užsakymo formoje Pirkėjo nurodyti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve „baldunatos.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų elektroninėje parduotuvėje aiškiai apibrėžtų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti mažiausią pirkinių krepšelio dydį, t.y., mažiausią sumą, kuria vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis rodomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti naudojimąsi elektronine parduotuve, arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją .

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai nepranešęs Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 val po užsakymo pateikimo.

6.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu (ar el. paštu). Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybes Pirkėjui naudotis „baldunatos.lt“ elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, t.y. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų tvarkymas vyksta tik pagal Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Jei Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės Pirkėjui dėl svarbių aplinkybių, jis įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar savo savybėmis kuo panašesnę prekę. Jei Pirkėjas atsisako priimti analogišką ar panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. Punkte numatyta teise ir atitinkant 4.4 punkte numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžintos prekės gavimo dienos.

 

8. Prekių kainos, prekės, mokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti prekių kainas. Prekės kainoje neįskaičiuotas prekių pristatymo mokestis.

8.2. Pirkėjas turi sumokėti už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.4. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

8.5. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

8.6.Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės yra naujos, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai nurodyta kitaip. Prekių kainos pateiktos Eurais įskaitant PVM. Pristatymo kaina yra suskaičiuojama užsakymo formavimo metu ir nurodyta atskira eilute.
8.7.Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, pilnos komplektacijos, tinkamai supakuotos bei paženklintos.
8.8.Pardavėjas rūpinasi, kad prekių specifikacijos, nuotraukos ir kita su jomis susijusi informacija Internetinėje parduotuvėje būtų pateikiama kaip galima tiksliau, tačiau negarantuoja, kad prekių spalva, forma ar kokybė atitiks Pirkėjo lūkesčius.
8.9.Pardavėjas turi teisę keisti informaciją bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
8.10.Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos (EXW), išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
8.11.Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka ir nebėra galimybės užsakyti iš tiekėjų, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
8.12.Pirkėjas, prieš naudodamas prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų.
8.13.Kai Pirkėjui reikalingos prekės su papildomais priedais, pakeistomis charakteristikomis ar pageidaujant papildomų paslaugų, kiekvienas atvejis yra aptariamas su Pardavėju atskirai.

18.14. Prekių pirkimas
8.14.1.Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje išsirinkęs norimas prekes, pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtinęs atitinkamame langelyje, patvirtina užsakymą.
8.14.2. Pirkėjui užsakytos prekės yra pristatomos jo nurodytu adresu. Vieno užsakymo prekės pristatomos tik vienu adresu.
8.14.3. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą ir nesant jokių apribojimų užsakyme nurodytoms prekėms, jį patvirtina, išsiųsdamas elektroninį laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
8.14.4. Pirkėjui gavus užsakymo patvirtinimą jo nurodytu el. pašto adresu, užsakymas nebegali būti atšauktas, nebent būtų aiškus susitarimas tarp Šalių, leidžiantis užsakymą atšaukti ar pakeisti.
8.14.5. Prekės bus atiduodamos arba siunčiamos tik po pilno užsakymo apmokėjimo. Nesulaukus apmokėjimo per 3 d.d. užsakymas anuliuojamas.
8.14.6. Paruošęs užsakymą Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui pranešimą, kad prekės parengtos ir kada numatoma pristatymo data.
8.15.7. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir (ar) kitus mokesčius susijusius su prekėmis, yra mokėtini Pirkėjo.
8.16.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiamas užsakymo patvirtinimas ir/ar išankstinė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. PVM sąskaita faktūra išrašoma ar Prekių atsiėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data ir atiduodama arba siunčiama kartu su preke. 

 

9.APMOKĖJIMAS. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS.
9.1.Pirkėjas turi galimybę už Prekes atsiskaityti internetinės bankininkystės priemonėmis (Montonio arba grynais pinigais prekės pristatymo metu).
9.2.Atlikdamas mokėjimus per bankus Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.
9.3.Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Apie atliktą apmokėjimą informuokite elektroniniu paštu info@baldunatos.lt.
9.4.Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) ir nuo to momento skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.
9.5.Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą internetinės bankininkystės priemonėmis, privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.
9.7.Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti arba priimti pats, o jei to negali padaryti, turi tam paskirti kitą asmenį atsiimti prekes vietoj jo. Tokiu atveju laukelyje “Mokėtojo komentaras“ nurodomas prekes atsiimsiančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris.
9.8. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
9.9. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai tiesioginis gamintojas pats atideda terminą, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.10. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjui perduodamos prekės arba jos pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima pats Pirkėjas, ar bet kuris kitas Pirkėjo nurodytas asmuo. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui.
9.11. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją.
9.12. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakęs priimti užsakytas prekes ar jų dalį, Pirkėjas privalo padengti su sutartimi susijusias realiai patirtas Pardavėjo išlaidas ir/ar pristatymo išlaidas.
9.13. Pirkėjas ar jo atstovas priimdamas prekes privalo patikrinti, ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimui, galinčiam turėti įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes ir/arba reikalauti Pardavėjo pakeisti prekes į kokybiškas.
9.14. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje ir papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
9.15. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę arba vėlesnį pristatymo terminą. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, Pardavėjas per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjui pinigus.

 

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Kiekvienos „baldunatos.lt“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės gali neatitikti savo spalva, forma ar kitais parametrais tikrojo prekių dydžio, formos ir / ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Visoms prekės suteikiama 24 mėnesių gamintojo garantija, jei prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip.

10.4. Tuo atveju, jei pardavėjas negarantuoja tam tikrų daiktų kokybės, taikoma atitinkamų teisės aktų garantija.

10.5. Pardavėjas teikia prekių garantinio aptarnavimo paslaugas tarpininkaujant tarp Pirkėjo ir gamintojo (ar gamintojo atstovo).

10.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti garantinį aptarnavimą per 45 darbo dienas.

10.7. Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Baldų kokybės trūkumais nelaikoma ir garantijos sąlygos netaikomos:

10.7.1. Kai baldai atitinka Pardavėjo pateiktą kokybės standartą;

10.7.2. Esant natūraliam baldo nusidėvėjimas ar jo savybių pakitimas, dėl galimų ant tekstilės, audinių susidariusių raukšlių ir pan.;

10.7.3. Baldų audiniams, natūraliai odai ir bendrai baldo išvaizdai;

10.7.4. Natūralaus medžio tekstūros, tekstilės, audinio ar odos atspalvio nevienodumams;

10.7.5. Baldai buvo sugadintas dėl Pirkėjo kaltės: naudojant ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo, ne Pardavėjo montavimo ar remonto metu, gaisro, medžiagų, skysčio, gyvūnų ir dėl kitų išorinio poveikio atsiradusių pažeidimų;

10.7.6. +/- iki 5 cm baldų matmenų neatitikimams, lyginant su internetinės svetainės www.baldunatos.lt pateikiamais duomenimis;

10.7.7. Tarp Pirkėjui pateiktų tekstilės, audinių, medienos pavyzdžių (sandėlyje, internetinės svetainės ir kt.) ir prekės yra galimi atspalvių, tekstūros skirtumai;

10.7.8. Naujiems baldams skleidžiant kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta;

10.7.9. Kai kurios baldų dalys (ištraukiamasis čiužinys, atraminės ar vidinės baldų dalys) aptraukiami pagalbiniu audiniu, kurio spalva gali skirti nuo pagrindinės baldo audinio spalvos;

10.7.10. Baldų tekstilės ar natūralios odos laisvumas ant minkšto baldo galimas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi;

10.7.11. Kai Pirkėjas baldus užsisako skirtingu metu, prekės gali būti gaminamos skirtingu metu, todėl gali skirtis tekstilės, audinio, medienos ir kt. atspalviai;

10.7.12. Kai Pirkėjas nesilaikė baldų ir priežiūros instrukcijos;

10.7.13. Baldams, kurių trūkumai, defektai su Pirkėju buvo aptarti iš anksto.

10.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinama nekokybiška prekė transportavimo metu būtų tinkamai supakuota ir taip neatsirastų papildomų trūkumų.

10. 9. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pristatymo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje.

 

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. Plačiau galite skaityti čia - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e 

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK 6.362 str.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@baldunatos.lt.

11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, originalios pakuotės (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės apžiūrėjimui galite perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ar reikalavimų grąžinamai prekei.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats , prieš tai susitarus su pardavėju. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas gali užsakyti prekės paėmimo paslaugą, tokios paslaugos kaina - 50 eur. Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pardavėjui dienos.

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.9. Pardavėjui pateikus specialų pasiūlymą (kai nurodyta prekių kaina galioja tik perkant abi prekes kartu), Pirkėjas gali grąžinti tik abi prekes. Pirkėjui norint grąžinti tik vieną iš specialaus pasiūlymo prekių, specialaus pasiūlymo kaina netenka prasmės – prekei, kurią Pirkėjas pasilieka, pritaikoma įprastinė, tą dieną el. parduotuvėje www.baldunatos.lt galiojanti prekės kaina, o už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžinamas sumokėtos specialaus pasiūlymo sumos ir įsigytos (negrąžinamos) prekės kainos skirtumas.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.3.1. Sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus, vartotojas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka (LR CK 6.228(7) str. 16 p.):

12.3.1.1. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valtybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

12.3.2. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013, 14str.
12.3.2.1. Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.

EGS platforma - paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.

EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už jų vykdomą veiklą, tinklapiuose pateikiamą informaciją, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.
12.5. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
12.6. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl veiksmų ar įvykių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas turi nedelsdamas informuoti Pirkėją, o jo sutartinių įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas privalo suderinti naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
12.7. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
12.8. Pirkėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pardavėju internetinės parduotuvės skyriuje.
12.9. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
12.10. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga "force majeure") ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.